Test

Dramatiska institutets rektor Per Lysander om Beyond & Within.

Transformationer

Inom Dramatiska institutet har kunskaper inom många olika fält utvecklats och lärts ut. Teater, film, radio och television har hittills varit huvudområdena. Skolans stora löfte liksom dess problem har rört hur dessa områden kunnat beröra varandra. Alltför ofta har de levt i parallella världar utan egentlig kontakt med varandra, i andra tillfällen har de olika uttrycken fått negera varandra, tjäna som avskräckande och avskärmande exempel. Att istället utveckla en miljö där olika uttryck stimulerar och befruktar varandra har ändå varit ett levande mål för högskolan.

Forskningsprojektet Beyond & Within har därför på många sätt berört ett centralt område för Dramatiska institutet. En konstnärlig gestaltnings transformationer genom olika uttryck mellan film, teater och cirkus aktiverar frågor och krafter som på djupet format Di. Också dess metoder som byggts runt produktion och reflektion är centrala i nästan alla våra utbildningar.

Liksom i fysikaliska reaktioner utlöses krafter vid inscenering, reinscenering och transformation. Det är krafter som vi, rätt behandlade, bör kunna förvandla till kunskap.

Per Lysander,
rektor, Dramatiska institutet

Om Dramatiska institutet

Dramatiska institutet är en statlig konstnärlig högskola som utbildar för professionell verksamhet inom film, radio, tv och teater.

Di utbildar inom flera konstarter för scen och media, vilket ger dem unika möjligheter till gränsöverskridande samarbeten mellan utbildningarna. Verksamheten startade 1970. Rektor sedan augusti 2001 är Per Lysander. Det konstnärliga utvecklingsarbetet är den del av verksamheten vid en konstnärlig högskola som högskoleförordningen jämställer med forskning. Det konstnärliga utvecklingsarbetet skall – i likhet med forskningen inom den traditionella akademiska sfären – föra in element av fri, kritisk reflektion på alla nivåer inom högskolans arbete. Det konstnärliga utvecklingsarbete som bedrivs inom Di är inte knutet till traditionella akademiska former, utan vänder sig utåt mot det professionella konstlivet. Från 1 januari 2011 slås Dramatiska institutet samman med Teaterhögskolan och bildar Stockholms Dramatiska Högskola (SDH). Den nya högskolan är en del av den nationella konstnärliga forskarskolan, finansierad via Vetenskapsrådet.

Di + Beyond & Within

Forskningsprojektet Beyond & Within initierades på Di inför ansökan till KK-stiftelsen av dåvarande Utbildningsschef Ylva Gislén, tillika gästforskare Åsa Johannissons handledare under perioden 1 juli 2008 – 31 december 2009.

Till projektet knöts en intern referensgrupp som återkommande under projekttidens gång sammankallats och delgetts information och frågeställningar. Gästforskaren har därutöver haft enskilda samtal med personer i referensgruppen. Referensgruppens sammansättning:

Boel Höjeberg, högskolelektor Teaterproduktion
Harald Stjerne, professor Filmmanus, lektor Filmregi
ClaesPeter Hellwig, professor Teaterns kreativa processer

I januari 2009 rekryterades en koordinator på halvtid till projektet – Susann Jonsson.

Susann Jonsson har sedan dess haft i uppdrag att samordna, kommunicera och organisera de olika delarna i projektet – inåt, visavi den egna högskolan, samt externt gentemot samarbetsparter och intressenter. Från januari 2010 arbetar Susann Jonsson heltid på Di och är på den andra halvtiden t f KU-chef.

Andreas Skjönberg, producent, har tidigare arbetat med forskningsprojekt och engagerades i projektets slutfas för att sammanställa material till hemsidan.

Konstfack + B&W

Under projektets gång har det etablerats ett kunskapsutbyte mellan Beyond & Within och Konstfack.

Glaskonstnären och scenografen Nina Westman, som medverkat i delprojketet Cirkus i Glasrikets tre produktioner, var under projekttiden masterstudent vid Institutionen Keramik och Glas på Konstfack. Forskaren Åsa Johannisson har även varit gästlärare vid institutionerna Grafisk Design och Interdisciplinära studier på Konstfack vid ett antal tillfällen under 2009. Hon inbjöds även att opponera vid  examination av masterstudent vid Institutionen för grafisk design. Informella samtal kring frågor som relaterat till forskningen har även förts mellan Åsa Johannisson och tf Forskningschef Rolf Hughes.