Test

Här berättar vi om våra övergripande gemensamma erfarenheter av samproduktionsprojektet Beyond & Within.

Konstnärligt resultat

Först och främst lyfts naturligtvis de fem konstnärliga verken fram, som tillsammans bildar Beyond & Within. Det är fem helt olika verk som var för sig har fått stor uppmärksamhet. FISH film, FISH teaterföreställning, Cirkus i Glasriket 1 och 2 samt Enterprise – En rymdresa, gestaltad i museimiljö.

Slutsatser ur det konstnärliga perspektivet

Samproduktion mellan konstformer kräver en hög konstnärlig och teknisk nivå hos de medverkande. Det kräver också en förmåga att se bortom sin egen konstform för att låta sig påverkas av en annan form och integrera det till en gemensam helhet. Samproduktion kräver nya arbetsmetoder för att underlätta samspelet.

Samproduktion genererar synliggörandet av tidigare kunskap. Det innebär bland annat att man formulerar vad man brukar göra och hur man tänker för att andra ska förstå och för att den gemensamma helheten ska kunna uppstå.

Samproduktion genererar en konstnärlig utveckling när det uppstår nya idéer och möjligheter, vilket i sin tur leder till nya konstverk och konstnärliga produkter. Samproduktion ger nya målgrupper, det vill säga att en konstforms målgrupp blir tillgänglig för andra.

Med den konstnärliga verksamheten som ett nav har samproduktionen gestaltats som följer: Samproduktion fungerar (eller fungerar inte) på samma sätt oavsett organisation! Våra slutsatser som vi beskriver nedan gäller oavsett om samverkan sker mellan kultur och näringsliv eller kulturinstitutioner emellan. Att det förhåller sig så är en slutsats i sig!

Samproduktion och andra arbetsformer

Samproduktion blandas ofta ihop med andra samarbetsformer. En viktig del är därför att berätta och förtydliga på ett tidigt stadium vad som förväntas när man ger sig in i ett samproduktionsprojekt.  Att samla, inte bara de som ska arbeta direkt i ensemblen eller produktionsteamet, utan även de inblandade organisationernas företrädare. Förutom att gå igenom vad man förväntar sig av varandra, behöver man också tala om vad var och en behöver för att kunna utföra sin del.  Det här är ett kontaktskapande som kräver mer än en ”trevlighetskontakt” där vi lär känna varandra. Det är naturligtvis också viktigt – det gäller också att tydliggöra varandras professionella identiteter och skapa förståelse för varandras förutsättningar och behov.

Samproduktion som process

Samproduktion kräver ett så kallat processtänk. Processen utgår från en vision – men ingen vet riktigt hur vägen dit eller hur det faktiska resultatet kommer att se ut. Det kan ändå finnas mål och delmål uppställda. Det viktiga att komma ihåg är att arbetet tar sitt avstamp i de förutsättningar och behov som projektteamet har, samt vad de inblandade organisationerna kan bidra med. En förutsättning för alla inblandade är att kunna hantera ovisshet och att vara flexibel då det kan visa sig att processen i sig kan behöva justeras utifrån de kunskaper och erfarenheter som vinns under vägen. Det kan tyckas paradoxalt, men för att processen ska fungera så behövs också en tydlig planering och lång framförhållning. Dels för att det tar lång tid för alla inblandade att förstå och dels för att få dem att vara öppna och låta sig påverka och att påverkas. Att utveckla samproduktion sker över tid och för att utrymme ska finnas behövs det planering.

Samproduktion och tid

Genom att se samproduktionen som en process, så förstår vi också att tiden är en viktig faktor. Att saker verkar över tid – att inte alltid gå direkt på lösning utan att våga vänta in och se vad våra gemensamma erfarenheter och kompetenser kan leda till. Lärande och kompetensöverföring sker över tid och är ofta en förutsättning för att något nytt ska kunna skapas. Om vi går för fort på lösning genom att göra som vi alltid brukar göra, utan kontakt med varandra, så sker inget nytt!  Utan vi tenderar bara upprepa det vi redan gjort. Det gäller att vänta ut varandra. Det behöver vi göra oavsett om vi ser till den enskilda medarbetaren i projektet eller om vi studerar hela organisationer.

Samproduktion och delaktighet

En viktig aspekt är delaktighet för samtliga deltagare i samproduktionen. Alla behöver känna att de äger projektet gemensamt. Att tidigt förstå detta gör att medarbetarna kommer in i sina olika skapande processer och resultatet blir bättre konstnärligt. Projektledaren behöver också skapa delaktighet bland organisationernas företrädare så att de tidigt är med och definierar hur samproducerandet ska gå till. Hur löser vi problemen gemensamt? Projektledaren måste hjälpa till att strukturera arbetet. Det kräver sin ledare att både vara tydlig och samtidigt vara öppen för andras input. Att hantera process och struktur samtidigt.

Samproduktion, ledarskap och mod

Ledarskapet kräver en helhetssyn och en förståelse för allas arbetsprocesser och behov. Det kräver också en förståelse för gruppens process och att möta gruppen där den befinner sig.

En ledare som arbetar processinriktat kan betraktas som otydlig och att man låter medarbetarna styra för mycket. Det kan också uppfattas som att en del medarbetare får alldeles för stort förtroende för sin ledare, vilket kan upplevas hotfullt av de andra. Vi ser alltså att det krävs mod att sätta samman ett samproduktionsprojekt och att gå in i det. Dels på organisationsplanet, eftersom man inte riktigt vet hur det nya som ska formas kommer att komma till uttryck.  Dels för att respektive organisations ledning behöver ge samproduktionsledaren, och medarbetarna som ska ingå i projektet, svängrum för att det nya ska kunna formas.

Samproduktion och medvetenhet

Respektive organisations företrädare behöver tydliggöra för sig själva om varför de går in i samproduktionsprojektet. Man behöver kartlägga i vilken grad man förväntar sig till exempel ekonomisk vinning, konstnärlig vinning, om det ska användas till kompetensöverföring och organisationens lärande. Ett exempel kan vara att om man vill gå in för att öka sin kompetens kring samverkan mellan olika konstformer, då bör det kopplas en kompetensutvecklingsstrategi till projektet som ger möjlighet att utforska vad de inblandade har lärt sig.

Samproduktionskompetens

Det är särskilt intressant att se att samproduktionskompetensen är densamma oavsett vad man arbetar med och i vilken organisation. Det innebär att alla inblandade, till exempel konstnären, ledaren och administratören, behöver ha ett förhållningssätt som skapar tillit och flexibilitet. En vilja och förmåga att påverkas och påverka. Samproduktion förutsätter kontakt; att man ser varandra och sig själv i processen och man behöver göra sig mottaglig för varandras idéer.