Test

Cirkus i Glasriket genomfördes i tre etapper:

Etapp 1: Prototyp sommaren 2008
Etapp 2: Föreställning, workshops och event 2009
Etapp 3: Enterprise – En rymdresa våren 2010

Etapp 1: Prototyp sommaren 2008

Den konstnärliga ambitionen var att sammanföra konstformerna cirkus, konstglas och musik för att sedan redovisa resultatet i föreställningsform inför publik. Prototypen var även ägnad att skapa ett nätverk i syfte att undersöka produktionsförhållandena för kulturprojektet i samarbete med det lokala näringslivet.

Arbetet genomfördes i form av en tre veckor lång workshop där första veckan ägnades åt ett undersökande av mötet mellan cirkus, glas och musik. Andra veckan sammanställdes materialet. Tredje veckan ägnades åt repetitioner och föreställning. Totalt spelades fem föreställningar i Kosta Glascenters hytta. Valet att förlägga föreställningen till en autentisk miljö bidrog starkt till föreställningens specifika karaktär. På scenen medverkade två glasblåsare, två cirkusartister och två musiker. Glaset stod i centrum för uttrycket och användes på olika sätt av respektive konstnär. De tre veckornas arbete bevakades av professor Lars Lindkvist, BBS Högskolan i Kalmar som bland annat genomförde intervjuer med de medverkande. Processen och den färdiga föreställningen videodokumenterades.

Publikens respons var mycket positiv och föreställningen fungerade både för lokal och internationell publik. Såväl barn som vuxna hade behållning av föreställningen. Den tillfrågade publiken bestod av människor från bruket, från regionen, branschfolk från scen- och glaskonstområdet samt turister från Norden och Tyskland. Den publika beläggningsgraden uppgick till 80 %.

Marknadsföring och samarbeten

Föreställningen marknadsfördes via Internet, direktreklam, annonser och affischer. Den regionala publiken var huvudsaklig målgrupp. Annonsering skedde i Sydostpress i juni och juli. Direktreklam via utskick och e-post gick till Riksteaterns Scenpassmedlemmar i Kalmar och Kronobergs län, kommunala personalklubbar i Växjö, Kalmar, Lessebo, Nybro kommun och till Sydostpressens prenumeranter (MediaMax). Orrefors Kosta Boda samt Kosta Outlets personal fick erbjudande via e-post och affischer.

Biljetter såldes via webbportalen www.glasriket.se och visit.se samt via den lokala Turistbyrån i Kosta, som också skötte biljetthanteringen vid scenen. Den lokala entreprenören Hotell Björkängen/Hyttsill marknadsförde föreställningen gentemot sina gäster.

Etapp 2: Föreställningar, workshops och event 2009

De erfarenheter som gjorts under Etapp 1 låg till grund för den utvecklade verksamheten 2009. Erfarenheterna innefattar de konstnärliga aspekterna, tekniska möjligheter och begränsningar, publikarbete, marknadsföring och samarbeten med näringsidkare. Spelplatsen var även 2009 glashyttan i Kosta Glascenter.  En konstnärlig utveckling av prototypen genomfördes bland annat inom områdena mask, kostym, musik och ljusdesign.

Arbetet genomfördes med workshops och repetitioner på plats i Kosta glascenter under juni månad. 38 föreställningar genomfördes med premiär den 1 juli (9 augusti som sista speldatum). Under Etapp 2 var ambitionen att fördjupa de samarbeten som inletts och utvärdera hur en cirkusföreställning bäst införlivas i området runt Kosta glasbruk. För att praktiskt undersöka detta fattades beslutet att spela två föreställningar per dag, fem dagar i veckan under två spelperioder. En i början av juli och en i slutet av juli.

Premiären firades i Kristallbaren i Kosta Boda Art Hotel. Under föreställningens gång framställdes en skål, Cirkusskålen, designad av glaskonstnären Nina Westman. Skålen fanns till försäljning efter föreställningen.

Tillsammans med Kosta Boda genomfördes en publikundersökning/enkät med både demografiska, konstnärliga/upplevelsemässiga och näringsinriktade aspekter. Frågorna tog bl a upp upplevelse av platsen och föreställningen, hemort, logi vid besök i Kosta samt en uppskattning av hur mycket pengar respektive individ/familj förbrukar vid besöket i Glasriket.

I augusti genomfördes en workshop med glasblåsare, kompositör och regissör som resulterade i att det tillverkades ett trumset i glas. Workshopen lade också grunden för den musikaliska kompositionen till Enterprise – En rymdresa, Etapp 3 i projektet. Sommaren 2009 skapas webbportalen www.cirkusiglasriket.se. Den ideella föreningen Cirkus i Glasriket registreras hösten 2009 – med sikte på en bolagsbildning så att reell samproduktion på sikt kan ske.

Hösten 2009 vidareutvecklades idéerna kring eventverksamhet och i ett utvärderande möte med Orrefors Kosta Boda och Kosta Boda Art Hotel drogs planer upp för hur ett sådant samarbete skulle kunna komma att se ut.

Marknadsföring och samarbeten

Under hösten 2008 och våren 2009 fördjupades relationen med samarbetsparterna. Projektledningen hade möten med bland annat Torsten Jansson, Orrefors Kosta Boda, som ser positivt på verksamheten och han gärna såg ett utökat samarbete. Konkret diskuterades gemensamma marknadsföringsinsatser i samband med föreställningens premiär, som inföll i nära anslutning till invigningen av det nya Glashotellet i Kosta. Samarbetet med Regionteatern Blekinge Kronoberg utvecklades och breddades och innefattade bland annat lån av scenteknik och tillverkning av kostymer. Dialog startades med sikte på framtiden och ett eventuellt utökat samarbete/samproduktion av Cirkus i Glasriket där Regionteatern ställde sig positiv.

Samarbetet med Hotell Björkängen marknadsfördes till Kombilotteriet och andra medlemskort. Bland annat gjordes reportage i medlemstidningen och i de regionala tidningarna och tv. Dessutom anordnades en god skyltning på området, en ändamålsenlig biljettkassa och ytterligare samarbeten med intilliggande verksamheter i Kosta Outlet, till exempel glasbutiken och marknadsstånden.

Tack vare den ökade offentliga satsningen kunde en marknadsföring genomföras i relativt god tid. En marknadsförare anställdes på halvtid från februari och fick en marknadsplan att följa. Initialt märktes en svårighet för projektet – det avgörande anslagsbeslutet från RFSS togs sent, den 6 dec, vilket gjorde att satsningen inte kunde marknadsföras i Glasrikets magasin. Det var helt enkelt för sent att hinna få fram material till pressläggning. Sommarsatsningar kräver framförhållning och planering redan senhösten före. Det av Glasriket AB utlovade biljettförsäljningssystemet visade sig inte hålla de krav som vi satte, varför även detta försenade marknadsföringen när ett nytt avtal skulle framförhandlas. På plussidan märktes den ambitiösa hemsidan, ett fördjupat samarbete med Kosta Outlet och Kosta Bodas personal och en ambition att både synas och höras mer, regionalt men även nationellt. Trots det måste vi tillstå att den nationella marknadsföringen inte nådde sina mål. Däremot var den regionala marknadsföringen och pressbevakningen mer än nöjaktig.

Framtid och utveckling

Efter att forskningsprojektet Beyond & Within är avslutat kommer verksamheten att leva vidare med den ideella föreningen Cirkus i Glasriket som plattform. Baserat på erfarenheterna inom forskningsprojektet ser projektledningen, Åsa Johannisson, konstnärlig ledare och Jan Dzedins, producent, det som utvecklingsbart att gå vidare med en organisation. En organisation som har en uttalad ambition att samproducera dels vad gäller det konstnärliga innehållet, dels organisatoriskt och ekonomiskt. Det faktum att olika konstformer och olika företag/organisationer är involverade ger ett utökat nätverk och en möjlighet att nå nya publikgrupper och konsumenter. Visionen är en framtida plattform, ett företag som söker nya vägar att finansiera, producera och distribuera konst. Verksamheten är tänkt att ha en stark regional förankring med ett internationellt perspektiv. Den konstnärliga verksamheten tar avstamp i hantverket, men placerar det i en samtida kontext. Genom att kombinera olika konstformer uppstår nya uttryck som driver den konstnärliga utvecklingen framåt. För att kunna utveckla nya konstnärliga produkter genomförs workshops med olika konstnärer. Detta öppnar även för pedagogisk verksamhet med workshops och kurser för allmänheten.

Utvecklingsbara områden

Från projekt till företag – processen fram till en juridiskt, ekonomiskt och praktiskt fungerande organisation som samlar de olika verksamhetsgrenarna på samma plattform.

Regional utveckling – vägar att ytterligare stärka och inte minst synliggöra utvecklingspotentialen i verksamheten för lokala och regionala intressenter.

Internationell potential – internationell marknadsföring och spridning av verksamheten samt möjligheten att söka EU-bidrag.

Fortsatt forskning inom området – svårigheten och möjligheten med att etablera en konstnärlig plattform som ena dagen samspelar med näringslivet och nästa befinner sig i konst- eller scenkonstvärlden. Hur utvecklas samproduktionsmöjligheterna vidare?

Cirkus i Glasriket 2010

Sommaren 2010 genomförs föreställningen Catch! i Kosta.Verksamheten ligger utanför forskningsprojektet, men är ett resultat av de erfarenheter som gjorts inom Beyond & Within. Konstnärligt utvecklas samverkan mellan konstformerna glas, musik och cirkus – bland annat i form av en stråkorkester som framför specialkomponerad musik. Det trummset i glas som blåstes sommaren 2009 används i föreställningen. Samarbetet med näringsliv och kulturinstitutioner fördjupas ytterligare under 2010. Kosta Boda upplåter en ny lokal för Cirkus i Glasrikets föreställningsverksamhet. Catch! samproduceras,  med Regionteatern Blekinge Kronoberg och samarbete sker med till exempel Kosta Boda, Musika Vitae/Musik i Syd, Smålands Museum Sveriges Glasmuseum.

Events och konferensmedverkan är under utveckling tillsammans med Kosta Boda Art Hotel och Kosta Boda. Sommaren 2010 genomförs Circus Camps för barn och ungdomar i samarbete med ett antal kommuner (i form av ett Leaderprojekt).

Den ideella föreningen Cirkus i Glasriket kommer även att tillsammans med TinCanCompany i Köpenhamn samproducera fortsatt nationell och internationell turné med föreställningen FISH (ett delprojekt inom Beyond & Within).

Etapp 3: Enterprise – En rymdresa

Projektet är ett samarbete mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och Smålands Museum Sveriges Glasmuseum. Syftet är att genomföra och studera en samproduktion mellan två kulturinstitutioner – teatern och museet. Projektet är skapat specifikt för att undersöka möjligheterna till samverkan mellan olika konstformer – glas, musik, dans, teater och cirkus.

Enterprise – En rymdresa är ett interaktivt koncept som riktar sig till lågstadiet och handlar övergripande om barns förhållningssätt till konst och till det egna skapandet. Publiken börjar med att se en föreställning för att sedan delta i en workshop med konstpedagoger.

Föreställningen baseras på sex olika glaskonstverk – fem utvalda ur museets samling. Det sjätte skapades specifikt för föreställningen av glaskonstnären/scenografen Nina Westman. Den består av glasbubblor i uranglas, som blir självlysande i UV-ljus. Konstverket bildade ett ramverk för hela föreställningen.  Bubblorna länkas även samman i en mobil och konstverket heter Little boy galaxy.

Konstverk/konstnärer från museet: ”Homo sapien sapiens” av Hans Frode, ”Luftslott” av Hellsten, ”Addiction” av Karl Magnus Nilsson, ”Varelse” av Paul Grähs och ”Råttpokal” av Åsa Jungnelius.

Föreställningens olika scener är länkade till de respektive glaskonstverken. Ensemblen bestod av en skådespelare, en dansare och en cirkusartist. Musiken är bland annat komponerad på glas av Magnus Larsson för att bidra till att skapa de varierande miljöerna. Föreställningens övergripande tema, rymden, har hämtat inspiration från Harry Martinsons Aniara.

Under vår och höst 2009 pågick planeringsarbete dels med avseende på vad föreställningen skulle innehålla, dels hur projektet skulle organiseras. Ett första urval av glaskonstverk ur museets samlingar genomfördes under våren i samråd med museets personal för att slutligen fastställas av regissör och glaskonstnär/scenograf. Därefter vidtog arbetet med att utveckla scenrummet, vilket innefattade placeringen av glaskonstverken och publiken samt hur scenrummet skulle konstrueras utifrån ett ljud- och musikperspektiv. Detta arbete skedde i ett nära samarbete mellan regissör/forskare, glaskonstnär/scenograf, kompositör samt Regionteaterns tekniska personal. Scenrum och musik var färdigställt inför workshop i december, då ensemblen medverkade och föreställningens dramaturgiska upplägg fastställdes. I januari vidtog sex veckors repetitioner på Smålands Museum och Enterprise – En rymdresa hade premiär 18/2 2010. Efter avslutad spelperiod i Växjö, turnérade Enterprise – En rymdresa vidare till Karlskrona och Sölvesborg i Blekinge.

Enterprise spelades även i Stockholm våren 2010 i samarbete med Unga Klara i samband med en delredovisning av forskningsprojektet.

Marknadsföring och samarbeten

Under våren 2009 och hösten 2010 utarbetades och verkställdes en marknadsföringsplan och turnéläggning av kulturinstitutionernas respektive marknadsföringsavdelningars samarbete. För att öka kommunikationen och samverkan i projektet och för att dokumentera processen, skapades en intern blogg som samtliga anställda på museet och teatern hade tillgång till.

För att kunna genomföra planerade worshops med publiken i anslutning till föreställningen sökte och erhöll museet medel  från Statens Kulturråd. Resultatet redovisas i en rapport augusti 2010. De workshops som gjordes i Blekinge genomfördes i samarbete med lokala konstnärer och predagoger.

Erfarenhet

Att ständigt söka samarbeten är mycket tidskrävande. Det förutsätter ofta att det personliga mötet verkligen förankras och fungerar på sikt. Mycket tid har lagts på att identifiera den person inom respektive organisation som ska vidtalas för att samarbetet ska fortskrida och ge konkreta resultat. Ett exempel är affischeringen i Kosta under Etapp 1 och 2. Där hade vi behövt tala med alla enskilda näringsidkare för att ta reda på var vi kunde hänga affischer. I efterhand är det önskvärt att ha en anställd på årsbasis i regionen för att driva Cirkus i Glasriket vidare. Återkopplingar, uppföljningar och kontinuitet underlättas därmed.

Det tar tid för att samproduktion ska utvecklas och fördjupas och det krävs god framförhållning och ett längre tidsperspektiv. Näringslivssamarbetet i Kosta under Etapp 1 och 2 är ett sådant exempel: där fanns det en långsiktig strategi initialt. God framförhållning och tidigare samverkanserfarenheter var också en förutsättning för den lyckade samverkan mellan kulturinstitutionerna under Etapp 3.

Under Etapp 2 beslutades att det skulle spelas två föreställningar per dag, fem dagar i veckan under två spelperioder. På så sätt skulle det sedan utvärderas hur en cirkusföreställning bäst införlivades i upplevelseområdet runt Kosta glasbruk. Men det utföll inte positivt. Resultatet blev lägre beläggning per föreställning än året innan, vilket fick till effekt att  det i publikstatistiken ser ut som det gick sämre under Etapp 2. Det hade räckt att spela en föreställning/dag och därmed få högre publiksiffror.

Att konkretisera samarbeten/samproduktion i form av avtal har visat sig konstruktivt under projektets gång. Det skapar en tydlighet för alla inblandade parter, vilket underlättar kommunikationen kring hur samproduktionen ska genomföras och utvecklas. Avtalen avspeglar även samarbetspartens förväntan på vilken nytta forskningsprojektet har för den egna verksamheten. Den definierar också vilka åtaganden respektive part har, ekonomiskt och praktiskt.