Test

FISH handlar om en oväntad väg ut ur en stor ensamhet. I produktionerna används cirkus och fysisk aktion som uttrycksmedel. Formen är en förhöjd realism där cirkusinslagen uppstår ur en realistisk situation och tar avstamp ur vardagliga miljöer och situationer. FISH, både film och föreställning, är skrivet för cirkusartisterna Gry Lambertsen och Rune Andersen och utvecklade i samarbete med dem.

FISH genomfördes i fem etapper:

Etapp 1: Manusutveckling och workshop
Etapp 2: Förberedelse, inspelning och efterbearbetning av filmen.
Etapp 3: Omarbetning för scenen.
Etapp 4: Producera och repetera föreställning.
Etapp 5: Turné scenföreställning + film

Etapp 1: Workshop och manusutveckling

Första filmmanusversionen av FISH var klar 2006. Manuset vann pris i Dorismanifestets manustävling samma år. Därefter söktes finansiering för genomförandet av filmen. Produktionsbeslut togs våren 2008.

För att fördjupa korsbefruktningen mellan film och cirkus genomfördes en workshop i augusti 2008 tillsammans med cirkusartisterna Gry Lambertsen och Rune Andersen. Båda artisterna medverkar i filmen. Med på workshopen var också filmens fotograf Andra Lasmanis och scenograf Petra Valén. AFUK (Danska cirkusskolan) i Köpenhamn bistod med lokal.

Utifrån manus experimenterades det med förhållandena mellan rörelse och bild. Och utifrån ett visuellt perspektiv undersöktes scener ur manus. Genom att låta kameran visa cirkusartistens point of view, till exempel när han eller hon hänger upp och ner på hög höjd, eller går på lina, undersöktes de filmiska effekterna och scenografiska konsekvenserna.

Eftersom cirkusartisterna utför trick på riktigt, är det viktigt att det framgår och att det inte sker genom klipp och filmiska illusioner. Utifrån de erfarenheter som gjorts utvecklades och färdigställdes sedan manus. Arbetet var även en utgångspunkt för filmens bildmanus.

Processen dokumenterades för att möjliggöra en spridning av de erfarenheter som gjorts.

Etapp 2: Förberedelse, inspelning och efterarbete av filmen

Åsa Johannisson, regissör, fotograf och scenograf, arbetade med att utveckla det specifika formspråket i filmen, parallellt med utvecklandet av bildmanus.

Inför inspelning genomfördes repetitioner, dels i cirkusanpassade lokaler i Köpenhamn och dels i interiören med scenografi på plats.

Filmen spelades in i Göteborg under fyra dagar i september 2008. De miljöer som redovisas i filmen är autentiska, det vill säga att ingenting är filmat i studio. Exteriören är ett punkthusområde på Hisingen. Interiören är filmad i Sjömanskyrkan i Masthugget samt i en akvarieaffär på Hisingen. Scenografen utgick från dessa befintliga miljöer och utvecklade dem i linje med filmens estetik.

Eftersom filmen kommunicerar audiellt via musik och ljud (och saknar talad dialog), utarbetades en plan för genomförandet av efterbearbetningen. Mycket tid lades ned för att uppnå det eftersträvade konstnärliga resultatet. För att skapa en helhet och en länk mellan musik och ljud kontaktades kompositören Magnus Larsson, som fick till uppgift att dels producera musiken och dels överblicka hur den länkade till ljudet och ljudläggningen. Carin Blom komponerade filmens musik som även användes vid klippningen. Filmen klipptes alltså delvis efter musiken för att få rätt tajming. Erika Gonzales klippte filmen i samråd med regissören i Göteborg. När filmen var färdigklippt ljudlades den i Stockholm av Marie-Louise Nilebrink som även gjorde ett omfattande arbete med att framställa ljud och ljudbilder i linje med den eftersträvade estetiken.

Filmen hade premiär på Göteborgs Filmfestival i januari 2009 och valdes därefter ut av Folkets Bio att visas på biograf under vinjetten ”Svensk Kortfilm”. FISH hade biopremiär på Zita i Stockholm, samt ytterligare 14 orter den 8 maj 2009. Svenska Filminstitutets utlandsavdelning valde ut FISH som en av de svenska kortfilmer de önskar föra ut i världen och exponera vid filmfestivaler. FISH visades bland annat som en del av Scandinavian Short Film Corner i Cannes, maj 2009. Filmen bjöds också in för visning vid Filmfestivalen i Montreal, hösten 2009. Filmen valdes dessutom ut till tävlan vid Nordisk Panorama och vann priset Channel+Award september 2009. Den fortsätter att visas internationellt under 2010 och framåt.

Filmmanuset ges ut av Atrium förlag med release på Bokmässan i Göteborg september 2009.

En separat rapport sammanställdes utifrån iakttagelser från inspelningsfasen: FISH – En balansakt av Sara Ellström. Den externa rapportören skulle notera det organisatoriska, hierarkiska och konstnärliga skeendena vid filminspelningen och ställa det i relation till hur det ser ut på scenkonstsidan utifrån sina specifika kunskaper om scen- och cirkuskonst.

Etapp 3: Omarbetning för scenen

Under våren 2009 skrevs manus för en scenversion av filmen FISH. I samband med detta genomfördes två workshops under april och maj tillsammans med cirkusartisterna och personalen på Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Historien, karaktärerna och estetiken i filmen FISH låg till grund för manusarbetet inför scenversionen. Det fanns en strävan att behålla filmens möjlighet att byta miljö och rum. Föreställningen, precis som filmen, baserades på det fysiska uttrycket och inte på talad dialog. Det är ovanligt att ett manus skrivs direkt för cirkus. Ofta improviseras föreställningarna fram i samband med repetitionerna, vilket ibland innebär att det finns lite tid att arbeta igenom dramaturgin och historien. I samband med den workshop som genomfördes i maj, färdigställdes manus. Som avslutning genomfördes ett genomdrag av hela föreställningen för publik – bestående av Regionteaterns personal.

En extern konsult fattade i samråd med teknisk chef beslutet att använda tross för att rigga cirkusutrustningen. Detta för att underlätta vid turné.

Under samma period marknadsfördes och turnélades film- och föreställningspaketet av Regionteatern. Utifrån Regionteaterns önskemål hade det beslutats att högstadiet skulle vara målgrupp för föreställningen i Regionteaterns spelområde. Detta för att möjliggöra för skolorna att söka medel från Statens Kulturråds anslag ”Skapande Skola”, som riktade sig till åk 7.

Etapp 4: Producera och repetera föreställning

Föreställningen repeterades i Växjö under augusti-september 2009. Eftersom scenrummet inte fick plats i teaterns ordinarie lokaler hyrdes en extern lokal i ett industriområde strax utanför centrum.
För att bibehålla filmens möjlighet att byta miljö och rum genomfördes ett omfattande arbete med ljus och ljudbild. Ljuset definierade de olika rummen och förtydligade bytet av miljö. Ljud och musik utvecklades vidare utifrån den metod som utarbetats i arbetet med filmen.
Under repetitionsperioden genomfördes ett praktiskt undersökande kring metod för arbetsprocess och ledarskap. Detta gjordes i samarbete med föreställningens tekniska och konstnärliga team samt teknisk chef på Regionteatern.

Etapp 5: Turné scenföreställning + film

Föreställningen hade premiär i Växjö 24 september 2009. Film och föreställning turnerade i Regionteaterns regi under hösten. Till film- och föreställningspaketet erbjöds möjligheten att knyta workshops för grundskolans åk 7. Dessa workshops fokuserade på det faktum att samma konstnärliga grundmaterial gestaltades i två olika medier och därmed möjliggjorde jämförelse, analys och diskussion. Denna del av projektet genomfördes i samarbete med den regionala filmpoolen Reaktor Sydost och Dans i Sydost som också utformade det pedagogiska innehållet.

Parallellt undersöktes möjligheterna för en eventuellt utökad turné nationellt och internationellt efter avslutad spelperiod i Regionteaterns regi.
FISH medverkade bland annat på KIT:s internationella showcase i Köpenhamn under spelperioden. Inför fortsatt nationell och internationell turné var en av utmaningarna att hitta en lämplig organisationsform.

Filmen och föreställningen är två separata produktioner och kan visas var för sig. Filmen visades till exempel parallellt på flera platser under samma period. Under sommaren 2009 visades den inom ramen för Film i Glasriket och därmed uppstod spontant en länk till det andra delprojektet inom Beyond & Within – Cirkus i Glasriket.

Framtid

Både filmen och föreställningen fortsätter att visas efter att forskningsprojektet nu är avslutat. Filmen distribueras till festivaler av SFI, bland annat till Badalona Film Festival november 2010. Föreställningens distribution tas över av TinCanCompany i Köpenhamn i samproduktion med den ideella föreningen Cirkus i Glasriket. De har bokad turné i Danmark hösten 2010.

Samproduktion, finansiering och distribution

Filmen FISH har erhållit stöd från Svenska Filminstitutet, Film i Väst, SVT, Nätverket Doris samt teknikstöd från Cinestar. Filmen produceras av Cinenic Film, ett produktionsbolag i Göteborg. Inledningsvis var syftet med att samordna scenversion och filmversion till en publik föreställning att faktiskt nå en publik för kortfilmen överhuvudtaget. Film saknar det distributionsnät som till exempel en Regionteaters geografiska upptagningsområde utgör. Distribution av film på biograf är med några få undantag en renodlat kommersiell historia, där kortfilmen inte har något utrymme. Så här i efterhand visade det sig att filmen mer än väl stod på egna ben. Den har visats vid Göteborg Filmfestival, hade Sverigepremiär på 15 orter i Folkets Bios regi våren 2009 samt visades vid Filmfestivalen i Montreal. FISH vann även Channel+ Award vid Nordiska Panorama på Island september 2009. Filmmanuset ges ut av Atrium förlag, i samarbete med nätverket Doris. Publikationen innehåller även en DVD med filmerna. Release på Bokmässan i Göteborg september 2009.

Föreställningen FISH och turnén produceras av Regionteatern Blekinge Kronoberg som även står för merparten av produktionskostnaderna. Premiären var den 24 september i Växjö och den följande turnén under hösten inkluderade även ett erbjudande om workshops för skolklasser och genomfördes i samproduktion med Reaktor Sydost och Dans i Sydost.

Filmen och föreställningen är två separata produktioner och kan visas var för sig, men genom att genomföra en gemensam turné ges publiken en möjlighet att ta del av samma historia berättad i två olika medier. Här skedde även viss gemensam marknadsföring, till exempel nyttjar Regionteatern den logotyp som nyttjades av Cinenic Film i samband med filmpremiären.

Erfarenheter

Ingen som var inblandad i produktionen FISH film hade tidigare erfarenhet av att arbeta med cirkus på film. De workshops som genomfördes innan inspelning innebar ett gediget förarbete, vilket bland annat resulterade i att det var möjligt att hinna med väldigt många tagningar under själva inspelningen. Inspelningen är inom film den mest kostsamma fasen i produktionen då en så hög tidseffektivitet som möjligt eftersträvas. Detta förarbete bekostades av avsatta medel inom forskningsprojektet och låg inte inom produktionsbudgeten. Genom att lägga större vikt vid det konstnärliga och tekniska förberedelsearbetet inom filmproduktion borde det få en positiv ekonomisk effekt, bland annat genom en större effektivitet under inspelning och efterarbete.

Regionteatern Blekinge Kronoberg hade aldrig tidigare arbetat med cirkus. Det innebar nya utmaningar för dem vad gäller tekniska krav och lösningar, distributionen av föreställningen samt den konstnärliga processen. Metoden att arbeta fram föreställningen genom en serie workshops är delvis nytt för teatern. Det innebar bland annat att produktionsprocessen bröts upp med avseende på tillverkning av scenografi och kostym. Teatern såg positivt på detta eftersom det inföll under en mindre arbetsintensiv period. De problem som uppstod handlade om avstämningen gentemot olika avdelningar kring när i tid olika beslut skulle tas. Metoden påverkade även den konstnärliga processen på ett sätt som var nytt för teatern. Personalen var involverad i hela processen i ett tidigare skede än vad de vanligtvis brukar vara. De tekniska aspekterna av produktionen var en del de konstnärliga besluten i högre grad än vid andra produktioner.

De samproduktionsvinster som var möjliga att göra genom samverkan mellan filmproduktionsbolag och teaterinstitution utnyttjades inte. Detta berodde bland annat på bristande framförhållning i tid, skillnader mellan arbetssätt inom de olika branscherna samt att kunskaperna kring samproduktion inte var så utvecklade. Till exempel hade samproduktion inom områdena personal, kostym, repetitionslokaler och marknadsföringsmaterial gynnat båda produktionerna positivt. Nu gjordes samma arbete i många fall två gånger. Däremot var det positivt att utgå från samma konstnärliga material i båda produktionerna eftersom många frågeställningar var gemensamma.

Regionteatern har i hög grad integrerat forskningsprojektet i den egna verksamheten och ser det som en positiv utmaning och en möjlighet till kunskaps- och kompetensutveckling, inte minst för den tekniska personalen. De problem och utmaningar som uppstår löstes gemensamt i dialog.